۹
دوره آموزشی

۱۰۶۶
دانشجو

۱۴۷ ساعت
ساعت آموزش

۱
تعداد اساتید

دوره های آمادگی آزمون EPT

دوره های آمادگی آزمون MSRT

دوره های آمادگی آزمون MHLE

نظرات برخی از قبول شدگان