آزمون آنلاین EPT

آزمون آنلاین گرامر آزمون EPT (نسخه ۲)

مطابق با استاندارد آزمون EPT، از آرشیو ۴۰ دوره‌ای سوالات گرامر آزمون EPT، بصورت تصادفی ۳۰ تست انتخاب شده و دانش گرامری داوطلب را مورد سنجش قرار می‌دهد. پس از آزمون، می‌توانید ترجمه دقیق صورت سوال و گزینه‌ها و همچنین پاسخ صوتی مدرس را به تفکیک هر سوال مشاهده کرده و یاد بگیرید.

Price:  50,000

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

Participate in this test
آزمون آنلاین EPT

آزمون آنلاین گرامر آزمون EPT (نسخه ۳)

مطابق با استاندارد آزمون EPT، از آرشیو ۴۰ دوره‌ای سوالات گرامر آزمون EPT، بصورت تصادفی ۳۰ تست انتخاب شده و دانش گرامری داوطلب را مورد سنجش قرار می‌دهد. پس از آزمون، می‌توانید ترجمه دقیق صورت سوال و گزینه‌ها و همچنین پاسخ صوتی مدرس را به تفکیک هر سوال مشاهده کرده و یاد بگیرید.

Price:  50,000

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

Participate in this test
آزمون آنلاین EPT

آزمون آنلاین گرامر آزمون EPT (نسخه ۴)

مطابق با استاندارد آزمون EPT، از آرشیو ۴۰ دوره‌ای سوالات گرامر آزمون EPT، بصورت تصادفی ۳۰ تست انتخاب شده و دانش گرامری داوطلب را مورد سنجش قرار می‌دهد. پس از آزمون، می‌توانید ترجمه دقیق صورت سوال و گزینه‌ها و همچنین پاسخ صوتی مدرس را به تفکیک هر سوال مشاهده کرده و یاد بگیرید.

Price:  50,000

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

Participate in this test
آزمون آنلاین EPT

آزمون آنلاین گرامر آزمون EPT (نسخه ۵)

مطابق با استاندارد آزمون EPT، از آرشیو ۴۰ دوره‌ای سوالات گرامر آزمون EPT، بصورت تصادفی ۳۰ تست انتخاب شده و دانش گرامری داوطلب را مورد سنجش قرار می‌دهد. پس از آزمون، می‌توانید ترجمه دقیق صورت سوال و گزینه‌ها هر سوال مشاهده کرده و یاد بگیرید.

Price:  50,000

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

Participate in this test
آزمون آنلاین EPT

آزمون آنلاین واژگان آزمون EPT (نسخه ۵)

مطابق با استاندارد آزمون EPT، از آرشیو ۴۰ دوره‌ای سوالات واژگان آزمون EPT، بصورت تصادفی ۲۵ تست انتخاب شده و دایره واژگان داوطلب را مورد سنجش قرار می‌دهد. پس از آزمون، می‌توانید ترجمه دقیق صورت سوال و گزینه‌های هر سوال را به تفکیک مشاهده کرده و یاد بگیرید.

Price:  50,000

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

Participate in this test
آزمون آنلاین EPT

آزمون آنلاین واژگان آزمون EPT (نسخه ۴)

مطابق با استاندارد آزمون EPT، از آرشیو ۴۰ دوره‌ای سوالات واژگان آزمون EPT، بصورت تصادفی ۲۵ تست انتخاب شده و دایره واژگان داوطلب را مورد سنجش قرار می‌دهد. پس از آزمون، می‌توانید ترجمه دقیق صورت سوال و گزینه‌های هر سوال را به تفکیک مشاهده کرده و یاد بگیرید.

Price:  50,000

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

Participate in this test
آزمون آنلاین EPT

آزمون آنلاین واژگان آزمون EPT (نسخه ۳)

مطابق با استاندارد آزمون EPT، از آرشیو ۴۰ دوره‌ای سوالات واژگان آزمون EPT، بصورت تصادفی ۲۵ تست انتخاب شده و دایره واژگان داوطلب را مورد سنجش قرار می‌دهد. پس از آزمون، می‌توانید ترجمه دقیق صورت سوال و گزینه‌های هر سوال را به تفکیک مشاهده کرده و یاد بگیرید.

Price:  50,000

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

Participate in this test
آزمون آنلاین EPT

آزمون آنلاین واژگان آزمون EPT (نسخه ۲)

مطابق با استاندارد آزمون EPT، از آرشیو ۴۰ دوره‌ای سوالات واژگان آزمون EPT، بصورت تصادفی ۲۵ تست انتخاب شده و دایره واژگان داوطلب را مورد سنجش قرار می‌دهد. پس از آزمون، می‌توانید ترجمه دقیق صورت سوال و گزینه‌های هر سوال را به تفکیک مشاهده کرده و یاد بگیرید.

Price:  50,000

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

Participate in this test
آزمون آنلاین EPT

آزمون آنلاین واژگان آزمون EPT (نسخه ۱)

مطابق با استاندارد آزمون EPT، از آرشیو ۴۰ دوره‌ای سوالات واژگان آزمون EPT، بصورت تصادفی ۲۵ تست انتخاب شده و دایره واژگان داوطلب را مورد سنجش قرار می‌دهد. پس از آزمون، می‌توانید ترجمه دقیق صورت سوال و گزینه‌های هر سوال را به تفکیک مشاهده کرده و یاد بگیرید.

Price:  رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

Participate in this test