ویدیوی جلسه دوم از کلاس آنلاین آمادگی آزمون EPT بهمن ۹۸ که در تاریخ ۷ الی تا ۹ بهمن ۹۸ برگزار شد

ویدیوی جلسه دوم از کلاس آنلاین آمادگی آزمون MSRT بهمن ۹۸ که در تاریخ ۳۰ دی الی ۲ بهمن ۹۸ برگزار شد